Κουτσομούρα

Image

Θαλάσσιο ψάρι. Βλ. λήμμα στρίλλια.