Ριφάτ πασάς Rifat pasha

Image

Τούρκος στρατιωτικός διοικητής της Κύπρου κατά το 1878, χρόνο κατά τον οποίο η Κύπρος εκχωρήθηκε από την Τουρκία στην Αγγλία. Όταν οι Άγγλοι κατέλαβαν το νησί, κατά τα τέλη του Ιουνίου του 1878, ο Ριφάτ πασάς συμπλήρωσε υπηρεσία μόλις 5 εβδομάδων (Κ.Α. Κωνσταντινίδης, Ἡ  Ἀγγλική Κατοχή τῆς Κύπρου τοῦ 1878, 1930, σ. 19), είχε δε υπό τις διαταγές του τακτική δύναμη 120 μόνο ανδρών.

 

Κατά τον George Hill (A History of Cyprus, vol. V, p. 299), ο Ριφάτ πασάς είχε σταλεί στην Κύπρο για να επιβλέψει τη συλλογή των κανονιών και των πυρομαχικών και τη μεταφορά τους εκτός Κύπρου.