Σώδαμος Σωδάμου

Πρόσωπο της κυπριακής Αρχαιότητας. Το όνομά του διασώζει επιγραφή από το Κίτιον, στην οποία αναφέρεται ότι ο Σώδαμος ήταν «φιλόπατρις», ότι απέκτησε τα δυο τιμητικά αξιώματα του γυμνασιάρχου και του αγορανόμου και ότι έκτισε με δικά του έξοδα το θέατρο της πόλης «εκ θεμελίων» και το εξόπλισε με όλα τα απαραίτητα. Από την επιγραφή αυτή βεβαιώνεται η ύπαρξη θεάτρου στο Κίτιον, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.