Βοϊδάτοι

Κατηγορία Κυπρίων παροίκων κατά τη Βυζαντινή εποχή και κατά την ακολουθήσασα περίοδο της Φραγκοκρατίας. Οι πάροικοι, κατά τη Βυζαντινή εποχή είχαν και το δικαίωμα κατοχής ιδιόκτητης γης, δικαίωμα που δεν υφίστατο κατά τη Φραγκοκρατία. Είχαν όμως, και κατά τις δυο εποχές, δικά τους ζώα και κυρίως βόδια, που τα χρησιμοποιούσαν για γεωργικές εργασίες. Ανάλογα με τον αριθμό ζώων που κατείχαν, διακρίνονταν σε:

 

α) ζευγαράτους ή μονοζευγαράτους (με 150 μόδια γης στη Βυζαντινή εποχή και 40 στη Φραγκοκρατία).

β) βοϊδάτους (με 100 και 30 μόδια αντιστοίχως).

γ) πεζούς (με 50 και 20 μόδια αντιστοίχως).

 

Οι σχετικές εκτάσεις γης τους δίνονταν για να την καλλιεργούν και από την παραγωγή ένα πολύ μεγάλο μέρος δινόταν στις αρχές ή στους φεουδάρχες. Επίσης, μεταξύ άλλων, υποχρεώνονταν και σε αναγκαστική εργασία για λογαριασμό των αρχών ή του αφέντη.

 

-> πάροικοι