Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβαχή (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η αγαθή.