Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβιζάρω »

Ρήμα

Σημασία:

γνωστοποιώ.