Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβιζές (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

ο πολυέλαιος.