Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« ΄Αβκαρτος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

1. ο άβγαλτος, απερπάτητος. 2. μτφ. ο αγαθός.

Συνώνυμα:

΄Αφκαρτος, -η, -ον