Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκαστούρα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

κουτάλα με τρύπες.

Συνώνυμα:

Κκεβκίρα (η), Κκεφκίρα (η)