Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκολιάζω »

Ρήμα

Σημασία:

κατασκευάζω αρδευτικό αυλάκι.