Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκοτάραχον (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το αβγοτάραχο