Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αβκώννω »

Ρήμα

Σημασία:

αναφέρεται στην περίοδο γέννησης και επώασης των αβγών από τα πουλιά (μτφ) για έφηβες που αρχίζουν σωματικά να ολοκληρώνονται ως γυναίκες