Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ακανητός, -ή, -όν »

Επίθετο

Σημασία:

βλ. ακανετός (ο αρκετός).