Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ακκιπέττι »

Επίρρημα

Σημασία:

1.στο τέλος. 2. τελικά.