Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αλλότοσος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

ακόμη τόσος.