Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αναολίζω »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. αναολιάζω (οροθετώ χωράφι).