Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Αρκοσ̌υτζ̌ιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η άγρια συκιά.