Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Βακανάς (ο) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. μεγάλο πήλινο δοχείο. 2. το «γαλευτήρι». 3. μτφ. ο ογκώδης