Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γρωστώ »

Ρήμα

Σημασία:

χρωστώ.