Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Γείλις (τo) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το δειλινό.