Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Δώθθε »

Επίρρημα

Σημασία:

βλ. δάττε (απ΄εδώ).

Συνώνυμα:

Δώττε, Ποά, Ποάττε, Ποδά, Ποδάθθε, Ποδάττε, Ποδώθθε, Ποδώττε