Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Εξόατα (τα) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. έξοα (τα έξοδα, οι δαπάνες).