Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ευκαριστώ »

Ρήμα

Σημασία:

ευχαριστώ.

Συνώνυμα:

Εφκαριστώ