Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Δρολύτζ̌ιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. το πηκτό πύον. 2. το φαρμάκι.