Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ζούπερα (τα) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

1. τα ερπετά. 2. τα ζωύφια.