Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ζωντανεύκω »

Ρήμα

Σημασία:

ζωντανεύω.