Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Καρτσ̌ινός, -ή, -όν »

Επίθετο

Σημασία:

ο αντικρινός, ο απέναντι.