Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κολατζ̌εύκω »

Ρήμα

Σημασία:

κολακεύω.