Γλυφία

Image

Τοπωνύμιο το οποίο αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς και επαναλαμβάνει στην «Ιστορία» του ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός ως Γλυφιά.

 

Σύμφωνα με τον Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 32), πρός τήν Ἀλέκτοραν εἰς ἓναν τόπον λεγόμενον εἰς τήν Γλυφίαν βρίσκεται τό κοιμητήριν τοῦ  ἁγίου Κασιανοῦ καί τό σῶμαν του...

 

Συνάγεται ότι η Γλυφία ήταν τοπωνύμιο του χωριού Αλέκτορα, κι εκεί, κατά τον Μαχαιρά, βρισκόταν ο τάφος με το σώμα του αγίου Κασσιανού, ενός από τους 300 Αλαμάνους αγίους της Κύπρου. Στο χωριό Αλέκτορα υπάρχει σήμερα τοποθεσία Άγιος Κασσιανός, ενώ στον χάρτη του Κίτσενερ η τοποθεσία αυτή σημειώνεται σε απόσταση ενός μιλίου βόρεια του χωριού. Ο Τζέφρυ σημειώνει την ύπαρξη εκεί εκκλησίας του Αγίου Κασσιανού.

 

Το τοπωνύμιο Γλυφία προέρχεται, πιθανότατα, από το ότι στην περιοχή το νερό ήταν γλυφό (= υφάλμυρο).