Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Κούφη (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η κουφάλα.

Συνώνυμα:

Κούφκη (η)