Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λαοτζ̌οιμούμαι »

Ρήμα

Σημασία:

κοιμούμαι πολύ ελαφριά, σαν λαγός.

Ετυμολογία:

λαός= λαγός+τζοιμούμαι= κοιμάμαι

Ειδικές φράσεις:

«...την Πέφτην νύκταν, Φώτη μου, σαν ελαοτζ̌οιμούμουν, όπως το είπες άκουσα το ποίημαν τζ̌ι εχόρτασα, όχχο! Του χωρκανού μου...» (Ττόφιας Γιώρκος, «Στην πέτραν της υπομονής», Βιβλιοθ. Κυπρ. Λαϊκών Ποιητών, σελ.46, 2005)