Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λαγκούφα (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. λαγκούβα (η λακούβα).

Συνώνυμα:

Λακκούφα (η)