Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Λαδκιασμένος, -η, -ον »

Μετοχή

Σημασία:

ο λαδωμένος.