Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μεριτός, -ή, -όν »

Επίθετο

Σημασία:

αυτός που έχει αξία.