Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Νάκκιν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το υνί.

Συνώνυμα:

Νιν (το)