Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Μιτά »

Σύνδεσμος

Σημασία:

βλ. αντάμα (μαζί).