Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηλετρίζω »

Ρήμα

Σημασία:

οργώνω χωράφι το οποιο έχουν σπείρει.