Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Οχρά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

βλ. ογρά (1. η δερματική απόχρωση. 2. ο χρωματισμός).