Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξησπιτώννουμαι »

Ρήμα

Σημασία:

ξεσπιτώνομαι.