Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ξηχάρταλλος, -η, -ον »

Επίθετο

Σημασία:

ο αφρόντιστος, ο ασυγύριστος, ο ατημέλητος.

Συνώνυμα:

Ξηχαρταλλωμένος, Χάρταλλος, -η, -ον