Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Συμπαλλίσκω »

Ρήμα

Σημασία:

1. υποκινώ. 2. βάζω ξύλα σε εστία.

Συνώνυμα:

Συμπάλλω