Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πόλα σέλα »

Επίρρημα

Σημασία:

βλ. πέλα σέλα (παντού).