Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πολλαρκώ »

Ρήμα

Σημασία:

βλ. πελαρκώ (πηγαίνω με καθυστέρηση).

Συνώνυμα:

Περαρκώ