Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Σαντανώννω »

Ρήμα

Σημασία:

1. περιπλέκω. 2. μπερδεύω. 3. ανακατεύω.