Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πορουμανίζω »

Ρήμα

Σημασία:

αφαιρώ την αμπάρα, τον σύρτη.

Συνώνυμα:

Πορωμανίζω