Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Ταλάριν (το) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το πλεχτό καλάθι, καθώς και το ξύλινο αγγείο που χρησιμοποιείται στην τυροκομία.

Συνώνυμα:

Ταλάρον (το)