Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Παραντζ̌ελλιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η παραγγελιά.