Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Παρκάτου »

Επίρρημα

Σημασία:

1. λιγότερο. 2. ελλειπής. 3. κατώτερα.