Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Τιμασ̌ιά (η) »

Ουσιαστικό

Σημασία:

η κατάρα.