Λεξικόν Κυπριακής Διαλέκτου

« Πετρής »

Ουσιαστικό

Σημασία:

το όνομα Πέτρος.